QUADY MAŁOPOLSKA
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
QUADY (2876)
CROSSY (307)
OGUMIENIE (144)
KASKI (334)
AKCESORIA (308)
RĘKAWICE (72)
CHEMIA (46)
USŁUGI (1)
Kontakt
Tel
12 273 70 80
Tel
12 273 07 60
GSM
695 319 799
Godziny działania sklepu
Pn-Pt 8-17
sob 9-13
on line 24H
Informacje
Bestsellery
Regulamin
 1.  

  Regulamin dostępny od 25.12.2014

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.quady.malopolska.pl Usługobiorcy

są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

  1. Koszt, termin i sposoby dostawy

  2. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Gwarancja produktu

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Prawo odstąpienia od umowy

  2. Własność intelektualna

  3. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.quady.malopolska.pl prowadzony jest przez F.H.U. POLPIT Piotr Brózda NIP: 6811673523, REGON 120004769, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 32-444 Głogoczów 831 elektronicznej (e-mail): kontakt@polpit.pl, tel. 12 273 70 80

 3. Sklep www.quady.malopolska.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.quady.malopolska.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.quady.malopolska.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 7. Sklep www.quady.malopolska.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.quady.malopolska.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.quady.malopolska.pl użyte są w celach informacyjnych.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.quady.malopolska.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.quady.malopolska.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.quady.malopolska.pl

 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAF.H.U. POLPIT Piotr Brózda NIP: 6811673523, REGON 120004769, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 32-444 Głogoczów 831 elektronicznej (e-mail): kontakt@polpit.pl, tel. 12 273 70 80 .

 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java script.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.quady.malopolska.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 11:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

 • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

 • niniejszy Regulamin,

 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć pole „Faktura VAT” oraz uzupełnić wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia,

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  36 1050 1445 1000 0090 4240 5648 ING

  F.H.U. POLPIT Piotr Brózda, 32-444 Głogoczów 831, NIP 6811673523. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr..."

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi 2 Dni Robocze.

b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polpit.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 36 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 4. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polpit.pl lub pisemnie na adres: POLPIT 32-444 Głogoczów 831.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: 32-444 Głogoczów 831.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

g) Stopień zużycia reklamowanego Produktu (np. opony) oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru: 100( I-(aktualna głębokość rzeźby w mm)/(głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)%

h) W przypadku uznania reklamacji, Klient ma prawo do wymiany Produktu na nowy lub zwrot pieniędzy. Procentową wartość uznania reklamacji określa się w oparciu o wiek opony (ilość lat od daty sprzedaży potwierdzonej dokumentem zakupu lub ilość lat od daty produkcji) i procentowe zużycie rzeźby bieżnika opony wg następującej tabeli:

 

Ilość lat od sprzedaży lub produkcji

 

% zużycie

1

2

3

0-30

100

60

30

31-60

60

30

10

61-100

30

lO

O

i) Stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokości bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokością bieżnika opony nowej wg następującego wzoru: 100 ( I-(aktualna głębokość rzeźby w mm)/ (głębokość rzeźby w nowej oponie w mm)%

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@polpit.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.quady.malopolska.pl , z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością F.H.U. POLPIT Piotr Brózda NIP: 6811673523, REGON 120004769, z siedzibą: 32-444 Głogoczów 831. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.quady.malopolska.pl , bez zgody Usługodawcy.

 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.quady.malopolska.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.

 4. O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.

 7. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 roku, unijnym rozporządzeniem traktującym o ochronie danych osobowych (RODO), POLPIT Piotr Brózda, prowadzący działalność  pod znakiem firmowym POLPIT, sklepy polpit.pl i quady.malpolska.pl podjęła działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procesów do wymogów nowego prawa. Przygotowaliśmy dla Pani/Pana zestaw informacji, który w przejrzysty sposób pozwoli zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w firmie POLPIT

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani danych osobowych, jest POLPIT. z siedziba w Głogoczów 831 32-444. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Państwem. W ramach naszej działalności możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności w celu obsługi konta użytkownika sklepu internetowego, w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym rozpatrzenia reklamacji , w celu świadczenia usługi newsletter.

W szczególności, informujemy o:

 • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,

 • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych

 • prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego mogą Państwo złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: polpit@polpit.pl

Jednocześnie oświadczamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!

 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Pozdrawiamy,

Zespół obsługi POLPIT


 

 

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Nowości
Zobacz wszystkie
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Zakupy na raty
Sprzedaż ratalna Żagiel S.A.
15 czerwca 2024
30352408 wywołań od 01 stycznia 2012
Tworzenie profesjonalnych sklepów internetowych © gShop